artedyco@gmail.com
242_santa_gema.jpg
SANTA GEMA - Mod 242 (15, 25 y 30 cms.)
243_santa_rita.jpg
SANTA RITA - Mod 243 (15, 25 y 30 cms.)
18.jpg
SANTA LUCÍA - Mod 244 (15, 25 y 30 cms.)
245_santa_ana_y_la_virgen.jpg
SANTA ANA Y LA VIRGEN - Mod 245 (15 y 25 cms.)
270 - SANTA ÁGUEDA.JPG
SANTA ÁGUEDA - Mod 270 (25 cms.)
272 - SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ.jpg
SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ - Mod 272 (25 cms.)
38.jpg
SANTA TERESA DE ÁVILA - Mod 278 (15 y 25 cms.)
39.jpg
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS - Mod 279 (15, 25 y 30 cms.)
41.jpg
SANTA BÁRBARA - Mod 281 (15 y 25 cms.)
282_santa_marta.jpg
SANTA MARTA - Mod 282 (15 y 25 cms.)